top of page

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Záleží nám na vašich osobných údajoch

 

SoVIS so sídlom Gavlovičova 7, Košice IČO: 00690821, DIČ: SK2020486875. Ochrana vášho súkromia je pre nás najvyššou prioritou. Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov vysvetľuje, aké osobné údaje budeme spracúvať, akým spôsobom, prečo ich spracúvame a komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené.

1. Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe. SoVIS je v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

2. Kto je dotknutou osobou?

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:

 • fyzické osoby, s ktorými má SoVIS v rámci vykonávania obchodnej činnosti uzavretú zmluvu (ďalej aj ako „klienti“);

 • zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;

 • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať s vykonávaním obchodnej činnosti.

3. Ako a na aký účel získavame a spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu.

 • obchodná ponuka na základe dopytu – bez súhlasu

 • uzavretie obchodného vzťahu na základe objednávky – bez súhlasu

 • osobné údaje na marketingové účely spracúvame len na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať

 • osobné údaje získava prevádzkovateľ priamo od dotknutých osôb.

4. Aké osobné údaje budeme o vás spracúvať?

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • meno, priezvisko,

 • v prípade fyzickej osoby - trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

 • adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,

 • kontaktné telefónne číslo a adresu elektronickej pošty,

 • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. tohto oznámenia.

5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje podľa bodu 4. tohto oznámenie spracúvame len interne, bez sprostredkovateľov.

Vaše osobné údaje neposkytujeme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

6. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté,

 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu,

 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne,

 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia,

 • podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné.

8. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy gdpr@sovis.sk, alebo priamo prostredníctvom formulára:

bottom of page